CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  • Nội dung hợp đồng: Cung cấp và lắp đặt hệ thống thông tin liên lạc, mạng LAN.
  • Quy mô: 1 hầm, 18 tầng nổi
  • Địa điểm: Tp. HCM
  • Chủ đầu tư: Cục Thuế Tp. HCM
  • Thời gian: 2013 – 2015
  • Nội dung hợp đồng: Cung cấp và lắp đặt hệ thống thông tin liên lạc, mạng LAN.
  • Quy mô: 1 hầm, 18 tầng nổi
  • Địa điểm: Tp. HCM
  • Chủ đầu tư: Cục Thuế Tp. HCM
  • Thời gian: 2013 – 2015

Thông tin dự án