THƯƠNG MẠI

KINH DOANH – THƯƠNG MẠI: 

    1. Cung cấp các sản phẩm chất lượng của các hãng:
              Hflite, Schnieder , SIMON, GE, Sam Phú...: vật tư thiết bị điện.
              Daikin, Misubishi, LG, Trane…: hệ thống điện lạnh
              TIS, Bosch, Olympus, Eyeview, HKVision, RH Audio: hệ thống camera (CCTV), âm thanh (PA)
              Alcatel, Panasonic: hệ thống thông tin liên lạc
    2. Cung cấp thiết bị điện tử - tin học, các thiết bị phục vụ công tác giảng dạy, đào tạo.