Tiêu Chí Hoạt Động

TIÊU CHÍ HOẠT ĐỘNG
XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU TỪ CÁC NỀN TẢNG:
Tôn trọng khách hàng
 
Chú trọng chất lượng
 
Tổ chức công việc theo mục tiêu, nguyên tắc và quy định
 
Thực hiện công việc tuân thủ kỹ thuật, có kỷ luật và tinh thần đồng đội
 
Chú trọng an toàn lao động, bảo vệ môi trường
 
Kết hợp lợi ích Công ty, Người lao động và lợi ích xã hội
 
Luôn lắng nghe, học hỏi và cải tiến
 
Tôn trọng pháp luật

 
Uy Tín – Chất Lượng – Kinh Tế – Sáng Tạo