TRUNG TÂM ĐO ĐẠC - SỞ TNMT TP HỒ CHÍ MINH

  • Nội dung hợp đồng: Cung cấp lắp đặt hệ thống điện hạ thế 
  • Quy mô: 12 tầng nổi
  • Địa điểm: Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
  • Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Sở Tài nguyên và môi trường Tp. HCM
  • Thời gian: 2009 – 2010
  • Nội dung hợp đồng: Cung cấp lắp đặt hệ thống điện hạ thế 
  • Quy mô: 12 tầng nổi
  • Địa điểm: Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
  • Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Sở Tài nguyên và môi trường Tp. HCM
  • Thời gian: 2009 – 2010

Thông tin dự án