TRƯỜNG SONG NGỮ QUỐC TẾ CANADA - QUẬN 07

  • ​Nội dung hợp đồng: Cung cấp và lắp đặt hệ thống điện nhẹ và ĐHKK 
  • Quy mô: Diện tích ~ 13.000m2
  • Địa điểm: Quận 07, Tp. HCM
  • Chủ đầu tư: Cty CP Trường tiểu học, THCS, THPT quốc tế Canada
  • Thời gian: 2012 – 2013
  • ​Nội dung hợp đồng: Cung cấp và lắp đặt hệ thống điện nhẹ và ĐHKK 
  • Quy mô: Diện tích ~ 13.000m2
  • Địa điểm: Quận 07, Tp. HCM
  • Chủ đầu tư: Cty CP Trường tiểu học, THCS, THPT quốc tế Canada
  • Thời gian: 2012 – 2013

Thông tin dự án